حج از دیدگاه دکتر شریعتی

اساساً از حج چه می توان فهمید؟

حج، در یک نگرش کلی، سیر وجودی انسان است به سوی خدا. نمایش رمزی فلسفه ی خلقت بنی آدم است و تجسم عینی آنچه در این فلسفه مطرح است و در یک کلمه، حج شبیه [ شبیه اصطلاح رایج در زبان ما به جای تئاتر و به عقیده ی من بهتر از کلمه ی تئاتر معنی را می رساند و با این معنی سازگارتر است ] آفرینش است، و در همان حال، شبیه تاریخ و در همان حال، شبیه توحید و در همان حال، شبیه مکتب و در همان حال، شبیه مکتب و در همان حال، شبیه امت ( جامعه ی اعتقادی، جامعه ی نمونه ای که اسلام می خواهد در میان انسان ها بنا کند ) و ... بالاخره، حج نمایشی رمزی است از آفرینش انسان و نیز از مکتب اسلام که در آن کارگردان خداست، و زبان نمایش، حرکت، و شخصیت های اصلی: آدم، ابراهیم، هاجر و ابلیس، و صحنه ها: منطقه ی حرم و مسجدالحرام، مسعی، عرفات و مشعر و منی، و سمبل ها: کعبه و صفا و مروه و روز و شب و غروب و طلوع و بت و قربانی، و جامه و آرایش: احرام و حلق و تقصیر...

/ 0 نظر / 17 بازدید